Back to Publications

Das biographische Lexikon des Ṣalāḥaddīn Ḫalīl b. Aibak aṣ-Ṣafadī. (Part 27)

BI 6zb

Author : Ṣalāḥaddīn Ḫalīl b. Aibak aṣ-Ṣafadī

Editors : Part 27, edited by Otfried Weintritt

Stuttgart, Berlin 1997

518 pp.

Download (full PDF)